Počítání objektů

Modul "Počítání objektů" slouží k počítání pohybujících se objektů - lidí, vozidel, lodí, balíků, zvířat a dalších objektů. Pokud objekt překročí stanovenou hranici, je započítán do výsledné statistiky. V úvahu se bere i směr překročení čáry (vchod/výhod). Ve sledovaném prostoru může být takto nadefinováno i několik hranic, které pomohou lépe pochopit chován objektů ve sledovaném prostoru (např. křižovatka).

Výsledná data mohou sloužit například pro časové závislosti hustoty provozu, počet návštěvníků v obchodě v závislosti v průběhu dne, naplněnost vozidel hromadné dopravy apod.

Modul je možné použít jak pr počítání objektů v reálném čase, tak i pro zpětné analýzy na základě uložených záznamů. Analýza může probíhat jak na straně serveru, tak může být součástí "chytré kamery", data zpracovat na místě a na server posílat pouze výsledná data.

Modul nepracuje s žádnými osobními daty. Výsledkem je pouze číslo definující počet objektů, které za daný časový úsek překročilo sledovanou hranici.

 

Jak to funguje

 • V zorném poli kamery je vymezena hranice, při jejímž překročení je objekt započítán do statistiky. 
 • Při počítání se bere v úvahu i směr překročení hranice (dovnitř/ven)
 • Je možné nastavit velikost objektu, který má být započítán (např. pták neovlivní výsledek při počítání vozidel)

Výstupy

 • zobrazení v reálném čase na monitoru
 • souhrnný přehled v podobě zpráv a grafů (podle hodin, dnů, měsíců, směrů, atd.)
 • export do podoby csv souboru další zpracování
 • odeslání informace jinému IS při započtení každé položky

Přínosy

Modul počítání objektů umožňuje:

 • monitorování hustoty provozu
 • sledování naplněnosti provozních prostor
 • využívání silnic, cyklostezek, pěších zón
 • plánování přítomnosti pracovníků ochrany nebo policie na exponovaných místech
 • data pro optimalizaci otevíracích hodin obchodu
 • úprava pracovního rozvrhu zaměstnanců
 • vyhodnocení účinnosti marketingových činností
 • vyhodnocení efektivity pracovníků při práci s návštěvníky

Oblasti využití

 • chytré a bezpečné město
 • chytrá doprava
 • maloobchod
 • volný čas a zábava
 • veřejné služby